REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

 

I.              Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania i realizacji przez firmę Przystanek Tleń Sp. z o.o., ul. Bydgoska 2, Tleń, 86-150 Osie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000122454 – dalej: Sprzedający, zamówień na     zakup produktów i towarów będących w ofercie Sprzedającego.
 2. Sprzedający jest podmiotem branżowym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z poźn. zm.).
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży     nr …………………… z dnia     …………………..     wydane przez Wójta Gminy Osie na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z poźn. zm.).
 4. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawna, która składa zamówienie na zakup produktów lub towarów. Kupujący będący osobą fizyczną składając zamówienie ma obowiązek złożenia oświadczenia,  że jest osobą pełnoletnią.
 5. Oferowanie i sprzedaż produktów i towarów realizowana jest za pośrednictwem witryny internetowej zlokalizowanej pod adresem: www.browarprzystanektlen.pl
 6. Korzystanie z witryny, o której mowa w ust. 5 powyżej jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

a)     posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,

b)     dostępu do sieci Internet,

c)     posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, MozillaFirefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.

 1. Zakazuje się korzystającemu z witryny, o której mowa w ust. 5 powyżej dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w witrynie.
 2. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej witryny.
 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

 

II.             Przyjmowanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem witryny internetowej zlokalizowanej pod adresem www.browarprzystanektlen.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: browar@przystanektlen.pl.
 2. Miejscem zawierania umów sprzedaży (miejsce sprzedaży) jest siedziba Sprzedającego, ul. Bydgoska 2, Tleń, 86-150 Osie, telefon: (+48) 795 542 053; e-mail: browar@przystanektlen.pl. gdzie przyjmowane są i realizowane zamówienia objęte niniejszym regulaminem. Momentem wydania produktu lub towaru     Kupującemu jest moment przekazania produktu lub towaru celem realizacji na rzecz Kupującego czynności dostawy lub przewozu.
 3. Brak oświadczenia o pełnoletności, brak akceptacji regulaminu lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej dla celów realizacji zamówienia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Kupującym w celu weryfikacji danych podanych przez Kupującego w formularzu zamówienia lub w zamówieniu przesłanym drogą poczty elektronicznej  w tym do weryfikacji oświadczeń będących integralną częścią tego formularza, w szczególności do weryfikacji oświadczenia dotyczącego pełnoletności Kupującego.
 5. Kupujący składając zamówienie akceptuje jednocześnie obowiązek zapłaty za zakupione produkty lub towary oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów dostawy/transportu.
 6. Wszystkie ceny produktów lub towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług oraz ewentualne inne obciążenia publiczno-prawne według stawki określonej odrębnymi przepisami. Cena podana przy każdym produkcie lub towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów lub towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen produktów lub towarów nie odnosi skutku wobec zamówień złożonych przez dokonaniem zmiany cen przez Sprzedającego i upublicznienia zmienionych ceny w witrynie internetowej.
 8. Ceny poszczególnych produktów lub towarów podane w witrynie internetowej nie uwzględniają kosztów dostawy / transportu.
 9. Informacje zawarte na witrynie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Umowa sprzedaży produktu lub towaru pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana jest w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Kupujący jest informowany osobnym mailem.
 11. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. W takiej sytuacji należy skontaktować się ze Sprzedającym.
 12. Umowa sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT lub innym dowodem fiskalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, który zostanie dołączony do przesyłki.
 13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt lub towar jest dostępny. W przypadku niedostępności produktów lub towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany e-mailowo lub telefonicznie o przewidywanym terminie dostępności tego produktu lub towaru i terminie realizacji zamówienia. Kupujący może zadecydować o:

a)   oczekiwaniu na dostępność wszystkich pozycji zamówienia;

b)   realizacji zamówienia w dwóch etapach przy czym koszty wysyłki drugiej części zamówienia pokrywa Sprzedający;

c)   anulowaniu całości zamówienia.

 1. Sprzedający może anulować zamówienie, jeżeli:

a)    kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność;

b)    z winy Kupującego nie było możliwe ustalenie szczegółów zamówienia;

c)    Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co doktórych Kupujący odstąpił na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 rokuo prawach konsumenta;

d)    Sprzedający nie może uzyskać potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.

 1. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z odstąpieniem przez Sprzedającego od umowy jeżeli została zawarta lub skutkuje brakiem zawarcia umowy sprzedaży jeżeli anulowanie zamówienia nastąpiło przed zawarciem umowy.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty lub towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów lub towarów do oferty, wycofywania wcześniejszych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie bądź wprowadzania w nich zmian.

 

III.           Płatności i rozliczenia

 1. Obsługa związanych ze złożonymi zamówieniami płatności realizowana jest poprzez rachunek bankowy Sprzedającego w Alior Bank, nr 93 2490 0005 0000 4530 6971 3666

2.    Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty lub towary:

·     karta kredytowa / płatnicza - za pośrednictwem serwisu Stripe.

2.    Sprzedający korzysta z serwisu Stripe, który umożliwia szybkie i bezpieczne regulowanie należności za zakupy produktów lub towarów za pomocą kart płatniczych i kredytowych.

 1. Kupujący wyraża zgodę na poniesienie ewentualnych opłat dodatkowych związanych z wybraną przez siebie formą płatności, o wysokości których będzie     informowany stosownymi komunikatami na stronie sklepu lub operatora płatności.

IV.          Realizacja zamówień

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówienie realizować jak najszybciej. Gdyby z jakichkolwiek powodów wysyłka miała się opóźnić, Sprzedający     niezwłocznie powiadomi Kupującego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji.
 2. Warunkiem sfinalizowania realizacji zamówienia i skierowania zamówienia do dostawy jest zaksięgowanie należności za zakupione produkty lub towary.
 3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby wysyłany produkt lub towar był wolny od wad oraz by był dobrze i bezpiecznie zapakowany w sposób minimalizujący ryzyko ewentualnego uszkodzenia w trakcie dostawy / transportu.
 4. Przed odebraniem przesyłki Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na     stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.
 5. W  przypadku, gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam produkt lub towar, jak też jeżeli otrzymany produkt lub towar jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki.
 6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie powyżej, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym celem ustalenia     dalszego toku postępowania i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

V.             Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący będący osobą fizyczną nabywającą produkt towar w celach nie związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, może zrezygnować z produktu lub towaru kupionego od Sprzedającego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.
 2. Aby odstąpić od umowy Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży i przesłania go Sprzedającemu. Oświadczenie     może być przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia drogą e-mailową.
 3. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt lub towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od     umowy.

4.    Odstąpienie od umowy i zwrot towaru nie jest możliwy,gdy towar został zniszczony lub nastąpiło zmniejszenie wartości towaru z powodukorzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (tzw. prawo do namysłu), oraz w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, z których ze względu na ofertę Sprzedającego istotne są w szczególności sytuacje, gdy:

·      przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

·      przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu naochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostałootwarte po dostarczeniu;

·      przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.    Zwracany produkt lub towar należy odsyłać z wyraźną adnotacją "odstąpienie od umowy zakupu" na adres Sprzedającego: PrzystanekTleń Sp. z o.o., ul. Bydgoska 2, Tleń, 86-150 Osie.

6.    Koszty zwrotu produktu lub towaru pokrywa Kupujący.

7.    Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodęna inny sposób. Sprzedający w razie skutecznego odstąpienia przez Kupującego odumowy i zwrotu zakupionych produktów lub towarów w stanie nieuszkodzonym zwracakwotę zapłaconą za zakupione produkty lub towary.

8.    Zwrot pieniędzy nastąpi po otrzymaniu i sprawdzeniu stanu produktu lub towaru przez Sprzedającego.

 

VI.          Zwroty i reklamacje (rękojmia)

1.    Jeżeli po otrzymaniu produktu lub towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne powinien, po powiadomieniu drogą e-mailową lubtelefoniczną Sprzedawcy, odesłać go na adres: Przystanek Tleń Sp. z o.o., ul.Bydgoska 2, Tleń, 86-150 Osie.

2.    Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3.    Jeśli wady produktu lub towaru okażą się istotne, produkt lub towar może zostać wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie tojuż niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwrócinabywcy równowartość ceny produktu lub towaru, obniży jego cenę lub zaoferujemu inne, dostępne u siebie produkty lub towary do wyboru. Kupujący ma prawowyboru żądania.

4.    W przypadku stwierdzenia, że zwracany produkt lub towarnie ma istotnych wad, reklamacja zostanie odrzucona, a koszty zwrotu produktu lub towaru poniesie Kupujący.

 

VII.         Ochrona danych osobowych

1.    Dane osobowe podane w formularzu zamówienia lub przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej w związkuze składaniem i realizacją zamówień są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) aszczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Kupujących orazo przysługujących Kupującym prawach z tym związanych zawarte są w „Polityce Prywatności” zamieszczonej w witrynie internetowej pod adresem www.browarprzystanektlen.pl.

2.    Kupujący ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z podaniem nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych.

 

VIII.       Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówień Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

2.    Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty na drodze pozasądowej, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.